مدیران عامل پیشیندانش رجایی

 

اولین مدیرعامل و بنیان گذار

از سال ۱۳۵۲ تا سال ۱۳۵۹

دریافت فایل رزومه


محمد علی شکرالهی

 

اسفند ماه ۱۳۶۹ الی آذر ماه ۱۳۷۳

دریافت فایل رزومه


سید محمد صدرالسادات زاده

 

دی ماه ۱۳۷۳ الی شهریور ماه ۱۳۷۸

دریافت فایل رزومه


علی اصغر مصوری

 

مهرماه ۱۳۷۸ الی دی ماه ۱۳۷۹

دریافت فایل رزومه


ناصر شکیبی

 

دی ماه ۱۳۷۹ الی خرداد ماه ۱۳۸۶

دریافت فایل رزومه


عليرضا شيرانی

 

خرداد ماه ۱۳۸۶ الی آذر ماه 1401

دریافت فایل رزومه


Mr. Zahabi

كاوه ذهبی

 

آذر ماه ۱۴۰۱ تا شهریورماه ۱۴۰۲

دریافت فایل رزومه


Mr. Zahabi

فرامرز قلیچی

 

شهریورماه ۱۴۰۲ تاکنون

 دریافت فایل رزومه