مدیران عامل پیشیندانش رجایی

 

اولین مدیرعامل و بنیان گذار

از سال ۱۳۵۲ تا سال ۱۳۵۹

دریافت فایل رزومه


محمد علی شکرالهی

 

اسفند ماه ۱۳۶۹ الی آذر ماه ۱۳۷۳

دریافت فایل رزومه


سید محمد صدرالسادات زاده

 

دی ماه ۱۳۷۳ الی شهریور ماه ۱۳۷۸

دریافت فایل رزومه


علی اصغر مصوری

 

مهرماه ۱۳۷۸ الی دی ماه ۱۳۷۹

دریافت فایل رزومه


ناصر شکیبی

 

دی ماه ۱۳۷۹ الی خرداد ماه ۱۳۸۶

دریافت فایل رزومه