برگزاری دوره آموزشی محاسبات الکتریکی شبکه های توزیع نیرو توسط موننکو ایران

برگزاری دوره آموزشی محاسبات الکتریکی شبکه های توزیع نیرو توسط موننکو ایران

در تاریخ 5 تیرماه سال جاری، دوره آموزشی "محاسبات الکتریکی شبکه های توزیع نیرو" توسط این مهندسین مشاور جهت کارشناسان شرکت توزیع استان آذربایجان غربی بصورت مجازی برگزار گردید. دوره مذکور مرتبط با پروژه "طراحی پروژه های سرمایه ای، طرح هاي تملک دارایی و نیرو رسانی در محدوده شهرستان ارومیه" به کارفرمایی شرکت توزیع استان آذربایجان غربی و شامل مباحث زیر بوده است:

  • مفاهیم اصلی در طراحی شبکه های توزیع نیرو
  • بررسی مشخصات فنی خطوط هوایی توزیع
  • محاسبات الکتریکی خطوط هوایی فشارضعیف و متوسط
  • طراحی یک نمونه شبکه هوایی فشار متوسط برطبق استاندارد سازمان توانیر
  • بررسی مشخصات فنی کابل ها
  • محاسبات الکتریکی کابلهای فشار متوسط در زیر زمین
  • محاسبات الکتریکی کابلهای روی زمین
  • طراحی یک نمونه شبکه کابلی برطبق استاندارد سازمان توانیر
  • آشنایی مقدماتی با نرم افزار ETAP جهت طراحی های فوق