بررسی تاثیر شیوع ویروس کرونا در صنایع زیر ساختی کشور عمان توسط مهندسین مشاور موننکو ایران

بررسی تاثیر شیوع ویروس کرونا در صنایع زیر ساختی کشور عمان توسط مهندسین مشاور موننکو ایران

گزارش بررسی تاثیر شیوع ویروس کرونا در صنایع زیر ساختی کشور عمان توسط مهندسین مشاور موننکو ایران تهیه شده است. این گزارش شامل تحلیل جامعی از وضعیت آتی صنایع زیر ساختی کشور عمان در حوزه های انرژی، حمل و نقل ریلی و جاده ای، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سلامت و همچنین راه کارهای حذف تهدیدها و ایجاد فرصت ها میباشد.

گزارش مذکور در نرم افزار بينش موننکو براي عموم در دسترس ميباشد. (لينک زير)   

https://cafebazaar.ir/app/com.monenco.insights