مصاحبه روزنامه دنیای اقتصاد با مدیرعامل مهندسين مشاور موننکو ایران تحت عنوان "دنیای جدید صنعت برق در پساکرونا"

مصاحبه روزنامه دنیای اقتصاد با مدیرعامل مهندسين مشاور موننکو ایران تحت عنوان "دنیای جدید صنعت برق در پساکرونا"