عقد قرارداد "مطالعات شبکه اتصال کشورهای روسیه، آذربایجان و ایران"

عقد قرارداد "مطالعات شبکه اتصال کشورهای روسیه، آذربایجان و ایران"

مهندسین مشاور موننکو، به تازگی موفق به اخذ پروژه "مطالعات شبکه اتصال کشورهای روسیه، آذربایجان و ایران" به کارفرمایی شرکت Azer Enerj گردید.

اتصال الکتریکی بین کشورهای آذربایجان، ایران و روسیه، با توجه به قرابت و شرایط ویژه جغرافیایی این کشورها می‌تواند فرصتی بسیار مناسب جهت تجارت برق و به اشتراک گذاری منابع تولید را ایجاد نموده و گامی اساسی در راستای تشکیل کوریدور شمالی-جنوبی و ایجاد یک هاب استراتژیک در منطقه باشد. تفاوت الگوی بار این کشورها، دسترسی و امکان صادرات برق به کشورهای همسایه ایران همچون عراق، پاکستان، افغانستان و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس، کاهش هزینه بهره‌برداری از شبکه‌ها و افزایش پایداری و قابلیت اطمینان شبکه‌های برق مذکور از مزایا بالقوه این اتصال می‌باشد. در این راستا انجام مطالعات امکان سنجی جهت اتصال سیستم های قدرت این کشورها به مهندسین مشاور موننکو ایران سپرده شده است که در آن مطالعات فنی و اقتصادی اتصال این کشورها به انجام خواهد رسید و الزامات طرح تعیین خواهد شد. این مطالعات برای ظرفیت​ های مختلف ارتباط کشورها و برای تکنولوژی های مختلف اتصال شامل اتصال سنکرون AC و اتصال غیرسنکرون HVDC انجام خواهد پذیرفت و نتایج مطالعات بهترین روش این اتصال را مشخص خواهد کرد.