عقد قرارداد "انجام مطالعات فنی و تنظیم سیستم حفاظتی پروژه تولید هم زمان نیروگاه قرن عالم (Qarn Alam)" در کشور عمان

عقد قرارداد "انجام مطالعات فنی و تنظیم سیستم حفاظتی پروژه تولید هم زمان نیروگاه قرن عالم (Qarn Alam)" در کشور عمان

مهندسین مشاور موننکو، به تازگی موفق به اخذ پروژه "مطالعات فنی و تنظیم سیستم حفاظتی پروژه تولید هم زمان نیروگاه قرن عالم (Qarn Alam)" به کارفرمایی شرکت Petrofac و PDO در کشور عمان گردید.
نیروگاه قرن عالم، واقع در شبکه برق مستقل شرکت توسعه نفت عمان (PDO)، با هدف تسهیل در روند استخراج نفت در نزدیکی این نیروگاه، در نظر دارد واحد تولیدی جدیدی از نوع GEF9E بهمراه HRSG را به نیروگاه اضافه نماید. در این پروژه، انجام مدلسازی، مطالعات استاتیکی و دینامیکی و تنظیم سیستم حفاظتی شبکه مربوط به واحد تازه تاسیس بر عهده موننکو می باشد. هدف از انجام این پروژه، حصول اطمینان در بهره برداری شبکه برق شرکت PDO با استفاده از امنیت و تناسب طراحی صورت گرفته می باشد.