بررسی تاثیر شیوع ویروس کرونا دربرنامه ریزی های اتی صنایع زیر ساختی کشور توسط مهندسین مشاور موننکو ایران

بررسی تاثیر شیوع ویروس کرونا دربرنامه ریزی های اتی صنایع زیر ساختی کشور توسط مهندسین مشاور موننکو ایران

اين گزارش 120 صفحه اي شامل تحليل جامعي از وضعيت آتي صنايع زير ساختي کشور مرتبط با حوزه هاي فعاليت موننکو ايران و راه کارهاي حذف تهديدها و ايجاد فرصت ها مي باشد.  

گزارش مذکور در نرم افزار بينش موننکو براي عموم در دسترس ميباشد. (لينک زير)   

https://cafebazaar.ir/app/com.monenco.insights