ابلاغ پروژه "خدمات مهندسی و طراحی شبکه توزیع برق منطقه جالشیری بنگلادش" به موننکو ایران


با توجه به عملکرد مناسب شرکت موننکو ایران در پروژه خدمات مهندسی و طراحی تبدیل شبکه توزیع برق هوایی 3 منطقه به شبکه کابلی زیر زمینی در محدوده Narayanganj PBS-2 و رضایت کارفرما، این مهندسین مشاور موفق گردید پروژه "طراحی شبکه الکتریکی منطقه مسکونی جالشیری" به کارفرمایی شرکت های BREB و Narayanganj PBS-2 را بصورت ترک تشریفات در قالب افزایش محدوده کاری قرارداد فعلی در کشور بنگلادش اخذ نماید. 

این پروژه با در نظر گرفتن جمعیت منطقه مسکونی جالشیری حدود 500 هزار نفر در شرق شهر داکا و با دیماند بیش از 300 مگاوات به انجام خواهد رسید.
در این پروژه، انجام مطالعات امکان سنجی، طراحی تفصیلی و ارائه طرح جامع شبکه UG (زیر زمینی) منطقه بر عهده موننکو ایران می باشد. شایان ذکر است طراحی شبکه الکتریکی منطقه مذکور بر اساس طرح تفصیلی شهری و اطلاعات برداشت شده از شبکه الکتریکی موجود به شرح زیر می باشد:

1- GPS Survey
2- تهیه Inventory Sheet تجهیزات شبکه
3- تعیین ظرفیت طراحی و جایابایی پست های فوق توزیع
4- طراحی شبکه فشار متوسط
5- آنالیز و برآورد بار، مدلسازی مشترکین، رشد بار و ...