برگزاری سمینار تعالی سازمانی در موننکو ایران

برگزاری سمینار تعالی سازمانی در موننکو ایران

در تاریخ 13الی 16 بهمن ماه سال جاری سمینار تعالی سازمانی توسط دفتر مدیریت کیفیت، HSE و بهره وری موننکو ایران با هدف آشنایی کارکنان (کارشناسان، مدیران و معاونین) این شرکت با تعالی سازمانی برگزار گردید.

محورهای این سمینار شامل معرفی مدل تعالی سازمانی بر مبنای مدل EFQM، مفاهیم بنیادین تعالی سازمانی، معیارهای تعالی سازمانی، منطق ارزیابی RADAR، اظهارنامه تعالی سازمانی شرکت موننکو ایران بوده است.