عضویت موننکو ایران در انجمن فیدیک (FIDIC)

عضویت موننکو ایران در انجمن فیدیک (FIDIC)

 موننکو ایران، بر اساس تجارب و شایستگی های ارزنده خود در داخل و عرصه بین المللی، موفق به عضویت در فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور (فیدیک) به صورت Affiliate Member به عنوان تنها شرکت ایرانی گردید.

فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور FIDIC یا انجمن فیدیک با سابقه بالغ بر 170 سال در تمام دنیا بعنوان شایسته ترین مرجع تدوین کننده فرمت انواع قراردادها و موافقتنامه های تخصصی به منظور اجرای خدمات طراحی، مهندسی، تامین تجهیزات، پیمانکاری ساختمانی، تاسیسات مکانیکی و برقی در صنایع مختلف مبتنی بر ماهیت پروژه و توزیع عادلانه ریسک با رعایت منافع حداکثری ذینفعان و حداقل تعارضات کارفرمایان، پیمانکاران و مشاوران شناخته شده است.