عقد قرارداد “خدمات مشاوره طراحی و نظارت بر احداث مجموعه خطوط و پستهای انتقال کشور کنیا”

 عقد قرارداد “خدمات مشاوره طراحی و نظارت بر احداث مجموعه خطوط و پستهای انتقال کشور کنیا”

موننکو ایران موفق به عقد قرارداد “خدمات مشاوره طراحی و نظارت بر احداث مجموعه خطوط و پستهای انتقال کشور کنیا” به کارفرمایی شرکت انتقال برق کنیا (KETRACO) گردید.
شرکت انتقال برق کشور کنیا در راستای دستیابی به چشمانداز 2030 این کشور، توسعه شبکه برق 220 و 132 کیلوولت را در دستور کار خود قرار داده است. توسعه شبکه برق منجر به تأمین دیماند مورد نیاز، افزایش ظرفیت شبکه انتقال، کاهش تلفات شبکه و افزایش قابلیت اطمینان و پایداری شبکه میگردد. در این پروژه، موننکو ایران جهت انجام طراحی و نظارت بر احداث طرحهای توسعه فوقالذکر انتخاب شده است.
توسعه شبکه برق کنیا در این پروژه، شامل 570 کیلومتر خطوط انتقال 220 و 132 کیلوولت و همچنین مجموعه پستهای مربوطه 400/220/66 کیلوولت، 220/132 کیلوولت، 220/33  کیلوولت و  132/33 کیلوولت میباشد.