برگزاری جلسه با ذینفعان پروژه "خدمات مشاوره جهت پیاده سازی بهره بردار مستقل شبکه (ISO)" در بنگلادش

 برگزاری جلسه با ذینفعان پروژه "خدمات مشاوره جهت پیاده سازی بهره بردار مستقل شبکه (ISO)" در بنگلادش

در تاریخ 23 دیماه سال جاری، آخرین جلسه پروژه "خدمات مشاوره جهت پیاده سازی بهره بردار مستقل شبکه (ISO)" به کارفرمایی شرکت پاورسل (Power Cell) و حمایت مالی بانک جهانی (World Bank) با حضور ذینفعان پروژه مذکور از جمله شرکت هایBPDB ،PGCB NLDC ، شرکت های تولید نیرو و شرکت های توزیع نیرو در داکا پایتخت کشور بنگلادش برگزار گردید. در این جلسه، مدل ارائه شده جهت بهره بردار مستقل شبکه در کشور بنگلادش و الزامات پیاده سازی آن توسط این مهندسین مشاور ارائه گردید و مورد بحث قرار گرفت.
امید است پروژه مذکور و پیشنهادات ارائه شده توسط موننکو ایران قدمی رو به جلو در جهت تجدید ساختار صنعت برق بنگلادش باشد و بتواند توسعه آینده این صنعت را که حاصل از رشد چشمگیر اقتصادی این کشور می باشد، تسهیل نماید.