بازدید سفیر و هیئت عالی رتبه سفارت بنگلادش از موننکو ایران

بازدید سفیر و هیئت عالی رتبه سفارت بنگلادش از موننکو ایران

در تاریخ 3 دیماه سال جاری، سفیر و هیئت عالی رتبه سفارت بنگلادش از موننکو ایران بازدید بعمل آوردند. در این جلسه، توانمندی ها و قابلیت های موننکو ایران در داخل و خارج از کشور خصوصاً کشور بنگلادش ارائه گردید و در خصوص امکان همکاری های بیشتر موننکو ایران در کشور بنگلادش بحث و مذاکره شد.