بازدید هیات عالی رتبه وزارت امور خارجه از موننکو ایران


در تاریخ 18 آذرماه سال جاری، هیات عالی رتبه از وزارت امور خارجه و برخی سفرای ایران در کشورهای دیگر از موننکو ایران بازدید بعمل آوردند. در این جلسه، توانمندی ها و قابلیت های موننکو ایران در داخل و خارج از کشور ارائه گردید.