برگزای کارگاه آموزشی "مهندسی داده" در عمان

برگزای کارگاه آموزشی "مهندسی داده" در عمان

کارگاه آموزشی "مهندسی داده" از 21 ام تا 25 ام مهرماه سال 1398، در شهر صحار عمان توسط پیمانکار OSI در رابطه با پروژه «تعویض مرکز اسکادا/ DMS» به کارفرمایی «شرکت توزیع مجان» برگزار گردید. هدف از برگزاری این دوره آمادگی تیم کارفرما جهت مهندسی داده برای سیستم اسکادا جدید بود. نحوه مدل کردن داده های موجود در سیستم جدید، توسط گروه ها و دپارتمان های مختلف کارفرما و نیز تقسیم مسئولیت به روز رسانی داده ها توسط هر بخش؛ از مباحث مورد بحث در این کارگاه آموزشی بوده است.
شرکت مهندسین مشاور موننکو به عنوان مشاور کارفرما در این پروژه، در این کارگاه شرکت نمود و به ارزیابی کارگاه برگزار شده توسط پیمانکار پرداخت.