برگزاری سمینار بهداشت روان توسط موننکو ایران

برگزاری سمینار بهداشت روان توسط موننکو ایران

باتوجه به اهمیت بهداشت روان کارکنان و در راستای افزایش میزان آگاهی کارکنان در این خصوص، در تاریخ ۲۹ام مهرماه سال جاری، سمینار بهداشت روان توسط این مهندسین مشاور با همکاری مرکز بهداشت شمال تهران و با رویکرد بهداشت روان شغلی در محل شرکت موننکو ایران برگزار گردید که مباحث ذیل در این سمینار مطرح گردید:

  • عوامل خطر مرتبط با کار برای سلامتی
  • خطرات بهداشت روانی
  • توصیه های کاربردی برای حفظ سلامت روان در محیط کار
  • چند عامل مهم که رفتار انسان را در کار تحت تاثیر قرار می دهد
  • مهارت های بنیادین نظم بخشی هیجانی
  • آموزش مهارت کنترل استرس و خشم