برگزاری جلسه ذینفعان پروژه "خدمات مشاوره جهت پیاده سازی بهره بردار مستقل شبکه (ISO)"

 برگزاری جلسه ذینفعان پروژه "خدمات مشاوره جهت پیاده سازی بهره بردار مستقل شبکه (ISO)"

در تاریخ 7 الی 17 مهرماه، جلسات ذینفعان پروژه "خدمات مشاوره جهت پیاده سازی بهره بردار مستقل شبکه (ISO)" توسط مهندسین مشاور موننکو ایران با حضور ذینفعان پروژه مذکور از جمله شرکت های BPDB ، PGCB NLDC ، شرکت های تولید نیرو، BERC و شرکت های توزیع نیرو در داکا برگزار گردید. در این جلسه، الگوی ساختاری موجود در بخش برق بنگلادش مورد بحث قرار گرفت و در همین راستا نقطه نظرات حاضرین در خصوص پیاده سازی مدل بهره بردار مستقل شبکه که توسط این مهندسین مشاور پیشنهاد شده، اخذ گردید. همچنین در تاریخ 18 مهرماه، یک کارگاه تخصصی با حضور معاون بخش برق و سایر مقامات عالی رتبه كشور، توسط موننکو ایران برگزار گردید.