برگزاری دوره "پایداری در شبکه های قدرت" توسط موننکو ایران در کشور عمان  


در تاريخ 24 شهريور الي 4 مهرماه سال جاري، دوره "پايداري در شبکه هاي قدرت" توسط موننکو ايران در دو گروه 10 نفره هر يک به مدت 5 روز متشکل از بهره برداران طراحان شبکه شرکت انتقال برق عمان در کشور عمان برگزار گرديد. هدف از برگزاري اين دوره،​ آشنايي بهره ​برداران و طراحان شبکه در خصوص مفاهيم پايداري در شبکه ​هاي قدرت و راهکارهاي افزايش پايداري در شبکه بوده است.