امضای تفاهم نامه همکاری و نمایندگی بین مهندسین مشاور موننکو ایران و شرکت مهندسی مشاور نیروی مازندارن (نیما)

امضای تفاهم نامه همکاری و نمایندگی بین مهندسین مشاور موننکو ایران و شرکت مهندسی مشاور نیروی مازندارن (نیما)

نظر به مسئولیت های اجتماعی و حرفه ای موننکو ایران با هدف ارتقاء سطح خدمات مهندسی و مشاوره و تقویت شرکت های مشاوره استانی و استفاده از ظرفیت بالقوه نیروی انسانی بومی در تاریخ 98/7/2 تفاهم نامه همکاری و نمایندگی بین موننکو ایران و شرکت مهندسی مشاور نیروی مازندارن (نیما) منعقد گردید. بر این اساس شرکت نیما به عنوان نماینده شرکت موننکو ایران در استان​ های مازندران و گلستان عمل خواهد نمود