برگزاری سمینار آموزشی فنی - عملکردی در حوزه HSE توسط موننکو ایران جهت ناظرین پروژه های پست های فشار قوی و طرح دیسپاچینگ ملی گاز

برگزاری سمینار آموزشی فنی - عملکردی در حوزه HSE توسط موننکو ایران جهت ناظرین پروژه های پست های فشار قوی و طرح دیسپاچینگ ملی گاز

در تاریخ 26 شهریور ماه سال جاری، سمینار آموزشی فنی - عملکردی در حوزه HSE، جهت ناظرین پروژه های عملیات ساختمانی و الکتریکی 5 پست بانک توسعه اسلامی و پست لردگان و ناظرین طرح دیسپاچینگ ملی گاز در محدوده استان اصفهان با هدف انتقال، ارتقاء و توسعه دانش عوامل دستگاه نظارت، در محل شرکت برق منطقه ای اصفهان توسط این مهندسین مشاور برگزار گردید.

در این سمینار، ضمن مرور قوانین و مقررات بالادستی، الزامات سازمانی مرتبط نیز مجددا بازآموزی و ارائه گردید.

همچنین، علاوه بر برگزاری دوره مذکور، از محل انجام پروژه های نظارت ساختمانی پنج پست ( لنجان، فرادنبه و هسنیجه) و همچنین پست لردگان در 26 و 27 شهریور ماه بازدید و ممیزی بعمل آمد.