برگزاری سمینار "مقاوم سازی تأسیسات گازرسانی در مقابل شرایط نا ایمن" توسط موننکو ایران 

برگزاری سمینار "مقاوم سازی تأسیسات گازرسانی در مقابل شرایط نا ایمن" توسط موننکو ایران 

در تاریخ  98/06/10 سمینار "مقاوم سازی تأسیسات گازرسانی در مقابل شرایط نا ایمن" توسط شرکت موننکو ایران با حضور کارشناسان و مدیران شرکتهای گاز استانهای کشور در محل این مهندسین مشاور برگزار گردید.
هدف از برگزاری این سمینار " هم اندیشی و انتقال دانش و تجربه شرکت موننکو ایران با شرکتهای گاز استانهای کشور در زمینه مقاوم سازی تأسیسات گازرسانی در مقابل شرایط نا ایمن از جمله زلزله" بود.
در این سمینار موضوعاتی در خصوص مقاوم سازی تاسیسات نفت و گاز از جمله مخابرات و سیستم های اسکادا به تفصیل ارائه گردید.