برگزاری کارگاه (workshop) پایان مراحل طراحی مفهومی و پایه پروژه پست 400 کیلوولت نهادا

برگزاری کارگاه (workshop) پایان مراحل طراحی مفهومی و پایه پروژه پست 400 کیلوولت نهادا

پیرو ارائه گزارش طراحی مفهومی پروژه خدمات مهندسی و طراحی پست 132/400 کیلوولت Nahadah و خطوط انتقال 400 ورود و خروج مربوطه به کارفرمای عمانی; شرکت OETC، کارگاهی در محل شرکت کافرما با حضور مدیران و کارشناسان بخش های مختلف شرکت OETC بعنوان کارفرمای اصلی و نمایندگان شرکت PDO بعنوان بهره بردار نهایی پروژه مذکور برگزار گردید، شرکت موننکو عمان بعنوان مشاور کارفرما به معرفی اجمالی پروژه، اسکوپ کاری، مراحل مختلف کار، موانع موجود و راه حل های برون رفت از آنها و تحلیل نوآوری های احتمالی در روند طراحی پروژه پرداخت. در ادامه، نقطه نظرات حاضرین اخذ، تحلیل و به بحث گذاشته شد. مقرر گردید فرمت کلی طرح نهایی و نقاط ابهام بطور کامل مرتفع گردند تا بر اساس آن روند تهیه مدارک مناقصه نهایی و آماده برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار EPC برای اجرای پروژه گردد.