عقد قرارداد "ارائه خدمات مطالعاتی،پشتیبانی مهندسی جهت انجام مطالعات جامع طرح بایواتانول سوختی"

 عقد قرارداد "ارائه خدمات مطالعاتی،پشتیبانی مهندسی جهت انجام مطالعات جامع طرح بایواتانول سوختی"

موننکو ایران موفق به عقد قرارداد "ارائه خدمات مطالعاتی، پشتیبانی مهندسی جهت انجام مطالعات جامع طرح بایواتانول سوختی" به کارفرمایی شرکت ماهتاب گستر گردید.
در این پروژه، انجام مطالعات امکان سنجی شامل مطالعات فنی، اقتصادی و مطالعات بازار بایواتانول سوختی که شامل تعیین ظرفیت و مکان طرح بر عهده موننکو ایران می باشد.