موننکو ایران موفق به اخذ صلاحیت و عنوان شرکت دانش بنیان تولیدی نوع 2 (صنعتی) گردید

موننکو ایران موفق به اخذ صلاحیت و عنوان شرکت دانش بنیان تولیدی نوع 2 (صنعتی) گردید

شرکت موننکو ایران پس از پشت سر گذاشتن ممیزی های مرتبط توسط کارگروه تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری، در تاریخ 14 اردیبهشت ماه سال 1398 موفق به اخذ صلاحیت و عنوان شرکت دانش بنیان تولیدی نوع 2 (صنعتی) گردید.
شایان ذکر است که در فرآیند ارزیابی 5 محصول این مهندسین مشاور در حوزه های تولید نیرو، انتقال نیرو، نفت، گاز و صنایع پتروشیمی، هوشمند سازی و مطالعات سیستم و انرژی توسط کارگروه تشخیص صلاحیت بررسی و حائز شرایط تشخیص داده شد.