برنده شدن در مناقصه "خدمات مشاوره و مطالعات بهبود قابلیت اطمینان و کارآیی شبکه برق کشور بنگلادش"

برنده شدن در مناقصه "خدمات مشاوره و مطالعات بهبود قابلیت اطمینان و کارآیی شبکه برق کشور بنگلادش"

شرکت موننکو ایران در مناقصه "خدمات مشاوره و مطالعات بهبود قابلیت اطمینان و کارآیی شبکه برق کشور بنگلادش" که تامین مالی آن توسط بانک جهانی صورت میپذیرد، موفق شد در رقابت با شرکت های مهندسین مشاور بین المللی در جایگاه نخست ارزیابی فنی - مالی مناقصه قرار گیرد.
قرارداد این پروژه در تاریخ بهمن ماه 97 در شهر داکا بین شرکت انتقال برق کشور بنگلادش (PGCB) و موننکو ایران منعقد و مبادله گردید. پروژه مذکور در دو فاز انجام میشود. در فاز اول، نیازمندی های کوتاه مدت و بلند مدت بهره برداری شبکه برق بنگلادش با تمرکز بر بهبود عملکرد نیروگاهها در کنترل فرکانس و همچنین ارتقا و بهسازی سیستم SCADA/EMS مرکز دیسپاچینگ ملی این کشور مطالعه میگردد و در فاز دوم نظارت بر اجرایی سازی این نیازمندیها صورت میپذیرد. مدت انجام قرارداد 39 ماه خواهد بود.