برگزاری دوره آموزشی جهت کارشناسان و مدیران بهره بردار شبکه برق عمان در کشور عمان


دوره آموزشی مهندسین مشاور موننکو ایران به مدت دو هفته و با هدف آشنایی حدود 20 نفر از کارشناسان و مدیران بهره بردار شبکه برق عمان در محل شرکت OETC عمان با موفقیت برگزار شد. در این دوره آموزشی شرکت کنندگان به مرور تکنیک های پیشرفته بهره برداری شبکه پرداخته و با چالش ها و راهکارهای متناسب در حوزه بهره برداری در شرایط کارکرد طبیعی و اضطراری شبکه آشنا شدند.