برگزاری دوره آموزشی جهت کارشناسان و مدیران بهره بردار شبکه برق عمان در کشور عمان


در جريان اجرای قرارداد مادر 3 ساله با OETC، مهندسین مشاور موننکو ایران، دوره آموزشی به مدت دو هفته و با هدف آشنایی حدود 20 نفر از کارشناسان و مدیران بهره بردار شبکه برق عمان در محل شرکت OETC عمان با برگزار نمود. در این دوره آموزشی شرکت کنندگان به مرور تکنیک های پیشرفته بهره برداری شبکه پرداخته و با چالش ها و راهکارهای متناسب در حوزه بهره برداری در شرایط کارکرد طبیعی و اضطراری شبکه آشنا شدند.