اخذ تقدیرنامه از شركت پتروشیمی فجر

اخذ تقدیرنامه از شركت پتروشیمی فجر

شركت پتروشیمی فجر با اعطای تقدیرنامه‌​ای از این مهندسین مشاور در جهت عملکرد مناسب در ارائه خدمات مهندسی و نظارت عالیه و کارگاهی پروژه خط انتقال 132 کیلوولت (هوایی-کابلی) ناحیه یک به پست 400 کیلوولت پتروشیمی فجر با رعایت استانداردهای لازم و کیفیت مناسب قدردانی بعمل آورد. با انجام این پروژه، زمینه افزایش قابلیت اطمینان شبکه داخلی و ارتباط مطمئن نیروگاه​ های شرکت پتروشیمی فجر فراهم گردید. در این پروژه، مهندسین مشاور موننکو ایران خدمات مهندسی طراحی، نظارت عالیه و کارگاهی را بر عهده داشت.