موننکو ایران برنده اول مسابقه معماری طراحی پروژه دانشکده پیراپزشکی، بهداشت و آمفی تاتر دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

موننکو ایران برنده اول مسابقه معماری طراحی پروژه دانشکده پیراپزشکی، بهداشت و آمفی تاتر دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

موننکو ایران در مسابقه معماری طراحی پروژه دانشکده پیراپزشکی، بهداشت و آمفی تاتر دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس به عنوان برنده اول و طرح ارائه شده توسط این مهندسین مشاور به عنوان طرح برتر انتخاب گردید و در مراسمی طی اعطای تقدیرنامه از این مهندسین مشاور قدردانی بعمل آمد.