اخذ گواهینامه بین المللی ISO 27001

اخذ گواهینامه بین المللی ISO 27001

 شرکت موننکو ایران موفق شد ممیزی شخص ثالث سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) بر مبنای الگوی استاندارد ISO 27001:2013 را که توسط نماینده شرکت IMQ ایتالیا طی روزهای 27 لغایت 29 بهمن 1397 برگزار گردید، با موفقیت پشت سر گذارد و نائل به اخذ گواهینامه بین المللی مرتبط گردد. با اخذ پیاده سازی این استاندارد و اخذ گواهینامه، مجموع استانداردهای مدیریتی پیاده سازی شده در اين مهندسين مشاور به 6 استاندارد رسید.
پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات به حفظ محرمانگی اطلاعات سازمانی و پروژه های (Confidentiality)، صحت و یکپارچگی اطلاعات سازمانی و پروژه های (Integrity) و تداوم دسترس پذیری سامانه های فناوری اطلاعات (Accessibility)، کمک می کند.