خدمات مهندسی، مشاوره، نظارت عالیه و كارگاهی پروژه های تامین برق دوران بهرهبرداری از مجتمع مس درآلو

خدمات مهندسی، مشاوره، نظارت عالیه و كارگاهی پروژه های تامین برق دوران بهرهبرداری از مجتمع مس درآلو

تاریخ شروع: 1396
تاریخ پایان: 1399

كارفرمای اصلی: شركت ملی صنایع مس ایران
مكان: ایران- استان کرمان


شرح خدمات:
- مطالعات امکان سنجی، گزینه یابی، عارضه یابی
- تهیه مدارک و انجام اقدامات لازم جهت خرید انشعاب ها و دیماندهای برق و انرژی
- مهندسی پایه و مهندسی تفضیلی
- تهیه اسناد مناقصه انتخاب پیمانکاران
- مرور طراحی
- نظارت عالیه و نظارت کارگاهی
- همكاری در مراحل اختتامیه پروژه

اهمیت پروژه:

شركت ملی صنایع مس ایران به عنوان بزرگترین شرکت تولید مس خاورمیانه به منظور تامین انرژی مورد نیاز مجتمع مس درآلو، اقدام به توسعه دو فیدر خط 230 کیلوولت پست بردسیر، احداث پست 20/230 کیلوولت معادن بردسیر-درآلو، احداث مرکز توزیع 20 کیلوولت معدن درآلو در قالب پروژه طرح جامع برق نموده است.