ارائه خدمات مشاوره مهندسی و نظارت عالیه و نظارت كارگاهی فاز 2 خط یك قطار شهری شیراز


  عنوان پروژه: قرارداد ارائه خدمات مشاوره مهندسی و نظارت عالیه و نظارت كارگاهی فاز 2 خط یك قطار شهری شیراز
تاریخ شروع: 1392
تاریخ پایان: 1394
کارفرما: شهرداری شیراز - سازمان قطار شهری شیراز و حومه
محل اجرا: شیراز
شرح خدمات: - برنامه‌ریزی و كنترل پروژه ،‌تعیین روش اجرای كار، كنترل پیشرفت كار و نظارت كارگاهی
- مهندسی
- نظارت بر ارجاع كار
- هماهنگی اجرایی، تحویل موقت ،تحویل دائم
- كنترل كیفیت اجرای پروژه
- برآورد، كنترل پرداخت‌ها و هزینه‌ها،‌ امور قراردادها
- امور مربوط به دوره بهره‌برداری آزمایشی (دوره تضمین) و تحویل قطعی

توضیحات کامل:

هدف از انجام این پروژه ادامه عملیات معماری و سازه، روسازی و زیر سازی و تجهیزات مربوطه، تجهیزات و تاسیسات ویژه و ناویژه تونل و ایستگاه‌های فاز 2 خط یك قطار شهری شیراز در حد فاصل دپوی مركزی تا ایستگاه زندیه  می‌باشد. از آنجا كه اعمال نظارت و كنترل درون سازمانی پیمانكار به تنهایی نمی‌تواند اطمینان لازم را از نظر كیفیت و سرعت انجام كارها برای كارفرما فراهم آورد، مشاور كارفرما باید در مراحل طراحی، ساخت و راه‌اندازی از سوی كارفرما بر كیفیت و كمیت كارها نظارت كند. لذا شركت مهندسین مشاور موننكو ایران به عنوان مشاور كارفرما جهت انجام خدمات مشاوره مرحله سوم نظارت عالیه و كارگاهی برای این طرح عظیم انتخاب گردیده است.