مطالعات امکانسنجی ارتباط الکتریکی ایران و عمان

 مطالعات امکانسنجی ارتباط الکتریکی ایران و عمان

تاریخ شروع: 1396
تاریخ پایان: 1397
کارفرما: توانیر و شرکت انتقال برق عمان (OETC)

 

اهميت پروژه:

هدف از این پروژه انجام مطالعات فنی و اقتصادی اتصال شبکه سراسری برق ایران و عمان از طریق خط HVDC زیردریایی می‌باشد. در این پروژه، ضمن بررسی وضعیت شبکه سراسری برق دو کشور و بررسی ملزومات و نیازمندیهای اتصال الکتریکی اتصال الکتریکی آنها از طریق خط HVDC، تاثیرات این اتصال بر شبکه دو کشور مورد بررسی قرار گرفته و با انجام مطالعات امکانسنجی فنی و اقتصادی، مناسبترین راهکار جهت برقراری این اتصال الکتریکی ارایه میگردد. مهمترین فعالیت‌هایی که در این پروژه انجام خواهد گرفت شامل موارد ذیل است:
فاز اول: جمع‌آوری داده و مدل سازی شبکه برق ایران و عمان
فاز دوم: انجام مطالعات اقتصادی اجرای طرح اتصال الکتریکی شبکه سراسری دو کشور
• ارزیابی و محاسبه مزایای اتصال از دید هر دو کشور در سناریوهای مختلف
• تخمین هزینه های سرمایه‌گذاری اتصال در سناریوهای مختلف
• انجام آنالیز حساسیت و آنالیز هزینه‌ها و مزایای اتصال در هر سناریو و تعیین بهترین سناریوی اتصال
فاز سوم: انجام مطالعات فنی
• پخش بار در حالت نرمال و تک پیشامد
• آنالیز توانایی انتقال کل (TTC)
• مطالعات اتصال کوتاه
• مطالعات پایداری گذرا
• مطالعات پایداری فرکانسی
فاز چهارم: بررسی مسیر، ارزیابی زیست محیطی و مشخصات تکنولوژی
فاز پنجم: به روز رسانی مطالعات اقتصادی و توافق عملی