انجام عملیات اكتشاف ذغال سنگ در منطقه سفید ریز مازندران


 عنوان پروژه: انجام عملیات اكتشاف ذغال سنگ در منطقه سفید ریز مازندران
تاریخ شروع: 1387
تاریخ پایان: 1391
کارفرما: شركت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
کارفرمای اصلی: شركت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
محل اجرا: منطقه سفید ریز مازندران
شرح خدمات: از سال 1380 با اولویت بندی حوضه ذغال دار زیرآب، این منطقه تحت بررسی و اكتشاف قرار گرفته و نتایج حاصل از اكتشافات حاكی از ذغال خیزی خوب این منطقه بوده است از اینرو شركت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با توجه به توانمندی شركت مهندسین مشاور موننكو ایران در زمینه اكتشاف ذغال سنگ، طی قراردادی انجام خدمات اكتشافی منطقه سفیدریز در شهرستان زیرآب را به شركت مهندسین مشاور موننكو ایران واگذار نمود تا این شركت با بررسی و جمع بندی نتایج حاصله از عملیات حفر گمانه، ترانشه و اكلون و..... ذخایر قابل استخراج را محاسبه و جهت اقدامات بعدی ارائه نماید. شرح خدمات
توضیحات کامل:

معادن ذغال سنگ شمال ایران از آذربایجان تا خراسان گسترده است. مرغوب‌ترین جنس ذغال سنگ منطقه‌ی البرز از معادن زیرآب به دست می‌آید که به کارخانجات ذوب آهن اصفهان حمل مى‌شود و بقیه در کارخانجات نساجى مازندران (قائم شهر و بهشهر) یا در واحدهاى صنعتى اطراف تهران و کرج استفاده مى‌‌شود. ذخیره‌ى قطعى ذغال سنگ کشور را در حدود 282.939.000 تن برآورد کرده‌اند. در سال 1376 جمعاً 1.024.000 تن ذغال سنگ از معادن کشور استخراج شده است.
ذغال سنگ های مرغوب منطقه زیرآب از نظر تجاری اغلب از نوع کُک شو و کمتر از نوعِ حرارتی هستند و به طور عمده در صنعت فولاد سازی كاربرد دارند. این حوضه های ذغالی، اغلب در محیط های زمین ساختی فعال و عمومأ ناودیسی تشکیل شده اند. ذغال سنگ های البرز عمومأ در سازند شمشک تشکیل شده اند و رسوبات ذغالدار این حوضه اغلب از نوع تخریبی هستند. ویژگی عمومی ذغال سنگ های این حوضه ها آن است که این ذغال سنگ ها اغلب از نوع گازدار، گازدار چرب تا چرب هستند.
هدف اصلی این پروژه عبارتند از:
1- جمع آوری، مطالعه و بررسی اطلاعات گذشته
2- تهیه نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی در مقیاس 1:5000 و 1:1000 برای 2500 هكتار از محدوده
3- طراحی شبكه نمونه برداری و برداشت بیش از 500 نمونه
4- طراحی اكتشافات سطحی مانند اكلون و ترانشه به ابعاد 1000 مترمكعب
5- طراحی شبكه حفاری و تهیه لاگ حفاری برای 7000 متر حفاری
6- بررسی و تعیین خصوصیات ذغال مانند تركیب شیمیایی، ویژگی های فیزیكی و مكانیكی و ...
7- پیش بینی شرایط معدن كاری برای رخساره های ذغال جدید
8- تخیمن و ارزیابی رخساره ها از قبیل عمق، دانسیته، تخیمن ذخیره و ...
9- بررسی مسائل زیست محیطی