اخذ تقدیرنامه از شركت برق منطقه ای تهران


شركت برق منطقه ای تهران با اعطای تقدیرنامه‌ای از شركت موننکو ایران در اجرای پروژه های افتتاح شده شرکت برق منطقه ای تهران قدردانی بعمل آورد.