برقدار شدن پست جبرين در کشور عمان


پست جدید 132/33 كیلوولت جبرین، با ظرفیت 125×2 مگاولت آمپر که یكی از مهمترین پست‌ها در منطقه می‌باشد، وظیفه انتقال توان به شمال‌شرق عمان را دارد. خدمات مشاوره شامل آماده‌سازی اسناد مناقصه، كمك به برگزاری مناقصه، ارزیابی پیمانكاران، مرور طراحی و نظارت بر انجام پروژه در سال 2014 به شركت موننكو ایران، به عنوان مشاوری پیشرو در كشور عمان، واگذار شد. با استفاده از متخصصین مجرب و كار گروهی حرفه ای، پست جبرین در مرداد ماه سال جاری برقدار گردید.