عقد قرارداد "بررسی و طراحی توپولوژی مخابراتی ایستگاه‌های گاز استان فارس"

عقد قرارداد "بررسی و طراحی توپولوژی مخابراتی ایستگاه‌های گاز استان فارس"

 شرکت موننکو ایران موفق به عقد قرارداد "بررسی و طراحی توپولوژی مخابراتی ایستگاه‌های گاز استان فارس" به کارفرمایی شرکت گاز استان فارس گردید.

هدف از انجام این پروژه مطالعات امکانسنجی جهت انتقال دیتای ایستگاه‌های گاز با اسفاده از اپراتورهای موبایل و ثابت می باشد که متعاقباً بر تجربیات شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران در شناسایی متدولوژی صحیح و معیارهای ارزیابی جهت انتخاب سناریو در خصوص اتصال به شبکه های مخابراتی می افزاید. این پروژه شامل فازهای گردآوری اطلاعات در خصوص وضعیت پوشش شبکه های موبایل و تجهیزات منصوبه در ایستگاه‌های گاز استان فارس، بررسی فنی و اقتصادی سناریوهای طراحی شبکه مخابراتی شامل شبکه موبایل، شبکه ثابت، شبکه اختصاصی ماکروویو شرکت گاز، بررسی الزامات پدافند غیر عامل در خصوص تمهیدات امنیتی، تهیه اسناد مناقصه می باشد.