برقردار شدن پست 400 کیلو ولت فولاد مبارکه طبق برنامه زمان بندی شده

برقردار شدن پست 400 کیلو ولت فولاد مبارکه طبق برنامه زمان بندی شده

پست 400 کیلو ولت فولاد مبارکه که در حال حاضر در مرحله تست و کامیشنینگ می باشد، مطابق با برنامه زمانبندی شده، پایان مهرماه برقدار می​گردد (2 بی 1.5 کلیده 400). در این پروژه، خدمات مهندسی و نظارت ساختمانی و الکتریکی بر عهده شرکت موننکو ایران است. این پست سوئیچینگ تغذیه کننده پست 400 کیلو ولت به 6.6 و 10.5 کیلوولت GIS زیمنس اختصاصی فولاد مبارکه می باشد.