خدمات مشاوره جهت ارائه خدمات نظارت بر احداث و نصب خطوط انتقال 500 كیلوولت HVAC و توسعه پست ها در كشورهای تاجیكستان و قرقیزستان تحت عنوان پروژه CASA 1000


شرح خدمات:
- مرور طراحی
- آماده¬سازی طرحهای عملیات اجرایی پروژه و نظارت بر روند پیشرفت فنی و مالی پروژه
- نظارت مستمر بر عملیات احداث و اجرایی پروژه
- همكاری با كارفرما جهت اجرای ESMP، RAP و طرح HSE
- بررسی مدارك As-Built

توضیحات:

یك سیستم انتقال الكتریكی جدید، با نام CASA 1000، مابین چهار كشور (جمهوری قرقیزستان، تاجیكستان، پاكستان و افغانستان) جهت به كارگیری استفاده موثر از نیروی برق پاك در كشورهای آسیای شمالی با امكان تامین انتقال نیرو و فروش مازاد الكتریسیته در تابستان به كشورهای با كمبود برق در آسیای جنوبی كمك خواهد كرد.
خدمات مربوط به انتخاب مشاور با استفاده از وام دریافتی از بانكهای IRBD (International Bank for Reconstruction and Development) و IDA (International Development Association) توسط بانك جهانی انجام می¬شود.
خدمات مشاوره به دو بخش تقسیم می¬شود: انتخاب شركت مشاور جهت خطوط انتقال و پستهای فشار قوی HVAC 500 كیلوولت و خطوط انتقال و پستهای فشار قوی HVDC 500± كیلوولت . بخش HAVC پروژه شامل خطوط انتقال و پست¬های مربوطه زیر می¬باشد:
- خط انتقال 500 كیلوولت از Datka به Khujand (475 كیلومتر) و توسعه پستها در كشور قرقیزستان.
- خط انتقال 500 كیلوولت از Regar به Sangtudeh (115 كیلومتر) و توسعه پستها در كشور تاجیكستان.
در بخش ازیابی كیفی مناقصه، 5 شركت مشاور بین المللی مجرب و با سابقه جهت بخش HVAC انتخاب گردیدند و در ارزیابی مناقصه، شركت موننكو ایران بالاترین امتیاز فنی (3/93) مناقصه را با حدود 10 امتیاز اختلاف نسبت به شركت حائز رتبه دوم مناقصه به دست آورد. در ارزیابی نهایی فنی ومالی ، شركت موننكو ایران حائز بالاترین امتیاز و بعنوان مشاور بخش HVAC انتخاب شد.