خدمات مهندسی، نظارت عالیه و كارگاهی خط انتقال 765 كیلوولت عسلویه - اصفهان


عنوان پروژه: خدمات مهندسی، نظارت عالیه و كارگاهی خط انتقال 765 كیلوولت عسلویه - اصفهان
تاریخ شروع: 1389
تاریخ پایان: 1394
کارفرما: سازمان توسعه برق ایران
کارفرمای اصلی: سازمان توسعه برق ایران
محل اجرا: استان‌های بوشهر، فارس و اصفهان
شرح خدمات: - دریافت اطلاعات اولیه مورد نیاز از سازمان توسعه برق ایران
- انجام طراحی پایه
- تهیه مشخصات فنی تجهیزات جهت خرید و همچنین مشخصات فنی اجرای طرح و انجام طراحی تفصیلی
- شناسایی و معرفی پیمانكاران اجرایی مورد تایید و همكاری در مراحل انتخاب پیمانكار
- انجام نظارت عالیه و كارگاهی از مراحل مختلف خرید تجهیزات و اجرای طرح

توضیحات کامل:
به منظور انتقال انرژی مازاد تولید شده در مناطق ویژه اقتصادی عسلویه به بخش مركزی و شمالی شبكه سراسری برق كشور، افزایش پایداری و قابلیت اطمینان شبكه، سازمان توسعه برق ایران در نظر دارد پروژه خط انتقال فوق‌الذكر را به اجرا درآورد. از اینرو، انجام مراحل طراحی، نظارت عالیه و كارگاهی طرح مذكور از سوی سازمان توسعه برق ایران به مهندسین مشاور موننكو ایران واگذار گردیده است.