خدمات مهندسی اجرای 5 پست انتقال (پست‌های 400 كیلوولت هسنیجه، هرند، فرادنبه و پست‌های 230 كیلوولت سمیرم و لنجان)


عنوان پروژه: خدمات مهندسی اجرای 5 پست انتقال (پست‌های 400 كیلوولت هسنیجه، هرند، فرادنبه و پست‌های 230 كیلوولت سمیرم و لنجان)
تاریخ شروع: 1392
تاریخ پایان: 1395
کارفرما: شركت برق منطقه‌ای اصفهان
محل اجرا: اصفهان
شرح خدمات: - شناسایی، توجیه فنی و اقتصادی و طراحی مقدماتی
- طراحی پایه
- طراحی تفصیلی
- تهیه اسناد مناقصه، تشریفات و برگزاری مناقصه خرید و تأمین تجهیزات (به
جز تجهیزات حفاظت و كنترل DCS) و انعقاد قرارداد با سازنده
- تهیه اسناد مناقصه، تشریفات و برگزاری مناقصه طراحی و تأمین تجهیزات
حفاظت و كنترل DCS و انعقاد قرارداد با سازنده
- انطباق طرح با مشخصات قرارداد خرید، بازرسی و آزمون كارخانه‌ای
- تهیه اسناد مناقصه عملیات اجرایی ساختمانی و تأمین تجهیزات و نصب
تأسیسات الكتریكی و مكانیكی
- تهیه اسناد مناقصه عملیات اجرایی نصب تجهیزات الكتریكی

توضیحات کامل:
پنج پست مذكور از طریق خطوط هوایی به شبکه ملی متصل شده و سبب می‌گردد ثبات برق منطقه‌ افزایش یابد. در این پروژه موننکو ایران به عنوان مهندس مشاور جهت طراحی مفهومی، تهیه شرح خدمات پیمانکار EPC، امور مناقصه و انتخاب پیمانکار EPC، بازرسی طرح پیمانکار، بازرسیFAT ، نظارت كارگاهی، مدیریت پروژه و قرارداد و همچنین مهندسی HV، LV، عمران، برق و مکانیک انتخاب شده است.