عقد قرارداد خدمات مهندسی امکانسنجی و تعیین مسیر خط انتقال 500 کیلوولت دوشنبه به رگار در کشور تاجیکستان

عقد قرارداد خدمات مهندسی امکانسنجی و تعیین مسیر خط انتقال 500 کیلوولت دوشنبه به رگار در کشور تاجیکستان

قرارداد پروژه خدمات مهندسی امکانسنجی و تعیین مسیر خط انتقال ۵۰۰ کیلوولت از دوشنبه به رگار با تامين مالی بانک جهانی تحت کارفرمایی شرکت آب و انرژی تاجیکستان امضا شد.

این پروژه توسط گروه خطوط انتقال در معاونت زيرساخت و همكاری مركز مطالعات سيستم و انرژی انجام می‌شود و به جهت اعتماد، تخصص و توانمندی‌های شرکت مهندسين مشاور موننکو ایران و با صحه‌گذاری و تائيد بانک جهانی، اين قرارداد به صورت مذاکره‌ای و در قالب ترک تشریفات (خارج از روند مناقصه و رقابت با رقباء) به موننکو ایران واگذار و قرارداد مرتبط بين طرفين امضاء و مبادله شد.

اين موفقيت و دستاورد ارزنده را که نشانگر حسن عملکرد موننکو ایران در پروژه‌های بين‌المللی و اعتماد بانک جهانی به عنوان تامین‌کننده مالی پروژه به شرکت موننکو ايران است، به تك تك عزيزان در موننكو ايران، گروه مپنا و صنعت برق كشور تبريك عرض می‌كنيم.