ثبت شرکت موننکو عمان بعنوان شرکت مجاز به فعالیت مهندسی در حوزه معادن کشور عمان

ثبت شرکت موننکو عمان بعنوان شرکت مجاز به فعالیت مهندسی در حوزه معادن کشور عمان

 

شرکت موننکو عمان در MDO: Minerals Development Oman (شرکت توسعه معادن عمان) با موفقيت به ثبت رسيد و موننکو عمان ، با تلاش چندين ماهه، سرانجام در ليست شرکتهاي مجاز به فعاليت مهندسي در حوزه معادن در کشور عمان  پذيرفته شد.

هم اکنون موننکو عمان قادر است در کليه مناقصات مربوط به حوزه معادن در كشور عمان حضور فعال داشته باشد. همچنين اين امکان فراهم است که فعاليتهاي مشترک بين گروه مپنا ، موننکو ايران و ساير شرکتهاي مرتبط در حوزه معادن ايران با موننکو عمان در اين زمينه آغاز شود.

با آرزوي موفقيت هاي روزافزون