ثبت ملی سقف ایستگاه وکیل الرعایای خط یک متروی شیراز به عنوان بزرگترین سازه فلزی- موجی معلق متروهای ایران

 ثبت ملی سقف ایستگاه وکیل الرعایای خط یک متروی شیراز به عنوان بزرگترین سازه فلزی- موجی معلق متروهای ایران

در مراسمی که روز چهارشنبه 29 بهمن ماه سال جاری در محل ایستگاه متروی وکیل الرعایا با حضور نمایندگان شورای اسلامی شهر شیراز، سازمان حمل و نقل ریلی شیراز، مهندسین مشاور موننکو ایران و شرکت سامان محیط و جمعی از اصحاب رسانه برگزار گردید، سقف ایستگاه وکیل الرعایای خط یک متروی شیراز به مساحت 844/50 مترمربع به عنوان بزرگترین سازه فلزی- موجی معلق متروهای ایران ثبت ملی گردید. این سقف با 58 هزار آجر ساخته شده است و 180 تن وزن دارد.
در این مراسم، حکم رکورد هنر و معماری موسسه ثبت رکوردهای ملی ایران جهت طراحی سازه فلزی نگهدارنده سقف موجی معلق ایستگاه وکیل الرعایا و نظارت بر اجرای آن به شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران اهدا گردید.