موننکو ایران در رتبه بندی ۵۰۰ بنگاه بزرگ اقتصادی ایران

موننکو ایران در رتبه بندی ۵۰۰ بنگاه بزرگ اقتصادی ایران

موننکو ایران موفق به اخذ 5 رتبه جدید و ارتقاء یک رتبه از سازمان برنامه و بودجه کشور گردید. شایان ذکر است در حال حاضر شرکت موننکو ایران دارای گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره با 24 رتبه تخصصی و همزمان رتبه مقاوم سازی از سازمان مذکور می باشد.