تایید صلاحیت انجام خدمات مهندسی و مشاوره به منظور اخذ رتبه های جدید از سازمان برنامه و بودجه کشور

تایید صلاحیت انجام خدمات مهندسی و مشاوره به منظور اخذ رتبه های جدید از سازمان برنامه و بودجه کشور

موننکو ایران موفق به تایید صلاحیت انجام خدمات مهندسی و مشاوره به منظور اخذ رتبه های جدید از سازمان برنامه و بودجه کشور گردید. شایان ذکر است در حال حاضر شرکت موننکو ایران دارای 24 رتبه تخصصی صلاحیت ارائه خدمات مهندسی و مشاوره از سازمان مذکور می باشد.


گواهینامه های موننکو ایران