تمدید صلاحیت خدمات موننکو ایران توسط کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

تمدید صلاحیت خدمات موننکو ایران توسط کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

طی ارزیابی دوره ای کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی که در تاریخ  1399/11/12 صورت گرفت، صلاحیت خدمات موننکو ایران در دو رسته مطالعات امکانسنجی و نظارت بر اجرای طرح ها و مصرف منابع با رتبه ( الف – 2) تمدید گردید.