مصاحبه با علیرضا شیرانی، مدیرعامل موننکو ایران با موضوع "تجدید ساختار در افق های پیش روی صنعت برق" در فصلنامه نیرو و سرمایه  


 مصاحبه با علیرضا شیرانی، مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران با موضوع "تجدید ساختار در افق های پیش روی صنعت برق" در فصلنامه نیرو و سرمایه

متن مصاحبه