انعقاد قراداد خدمات مشاوره نظارت کارگاهی و نظارت عالیه ایستگاه X3 (شهرک ابوذر) پروژه خط سه قطار شهری مشهد

انعقاد قراداد خدمات مشاوره نظارت کارگاهی و نظارت عالیه ایستگاه X3 (شهرک ابوذر) پروژه خط سه قطار شهری مشهد

پس از انجام خدمات طراحی و مهندسی پروژه احداث ایستگاه X3 (شهرک ابوذر) خط سه قطار شهری مشهد توسط موننکو ایران، خدمات مشاوره نظارت کارگاهی و نظارت عالیه با هدف استقرار کارشناسان با تجربه مورد نیاز و ارائه خدمات نظارت بر عملیات احداث  به کارفرمایی شهرداری مشهد - شرکت قطار شهری مشهد به این مهندسین مشاور واگذار گردید.
در حال حاضر، شهر مشهد دارای چهار خط قطار شهری است و خط 3 که ایستگاه¬ شهرك ابوذر (X3) در آن قرار دارد، با طولی برابر با 5/28 کیلومتر، دارای 24 ایستگاه می باشد. ایستگاه شهرك ابوذر (X3)، در ناحیه 2 منطقه 7 شهرداری شهر مشهد واقع شده است. این منطقه، با مساحت محدوده خدماتی 5200 هكتار در جنوب شرقی مشهد واقع شده است و جمعیتی در حدود 250 هزار نفر را در خود جای داده است.