مطالعه و طراحی شبكه مخابرات آب عمان


عنوان پروژه: مطالعه و طراحی شبكه مخابرات آب عمان
تاريخ شروع: 1396
تاريخ پايان: 1396
كارفرما: PAEW عمان


شرح خدمات:
از آنجاییکه بحران آب یك بحران جهانی است، مصرف بهینه و نظارت بر منابع آب علی‌الخصوص در مناطق خشك از اهمیت بالایی برخوردار است. عمان نیز با توجه به اینكه از جمله كشورهای كم آب است نیاز به مدیریت منابع موجود خود دارد. در این پروژه سازمان آب و برق عمان در پی بهبود شبكه مخابرات موجود آب و گسترش شبكه است. در این بین امنیت شبكه و قابلیت نظارت یكپارچه از اهمیت والایی برخوردار است. شركت موننكو با سابقه انجام پروژه‌های ملی در این زمینه، طراحی شبكه مخابرات مذكور را با برخورداری از تكنولوژی‌های روز و نیروهای متخصص خود بر عهده دارد.