برگزاری اولین مجمع عمومی انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های مهندسین مشاور حوزه انرژی

برگزاری اولین مجمع عمومی انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های مهندسین مشاور حوزه انرژی

پس از گذشت بیش از دو دهه از تشکیل شورای شرکت های مهندسین مشاور صنعت برق و مطرح بودن مستمر ایده تبدیل این شورا به یک نهاد حقوقی و دارای مجوز از مراجع ذیصلاح رسمی، اقدامات لازم جهت ثبت آن در قالب انجمن صنفی کارفرمایی به عنوان یک نهاد حقوقی و رسمی جهت پیگیری خواسته های صنفی، اثرگذاری صنعتی و اجتماعی و نیز کمک به تصمیم سازی نهادهای ذیربط حوزه مشاوره در اداره سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام پذیرفت.
در این راستا، در روز دوشنبه مورخ 6 آبان ماه سال جاری، مجمع عمومی موسس این انجمن با حضور نماینده محترم اداره سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هیأت موسس و 12 شرکت از مطرحترین مهندسین مشاور حوزه انرژی به میزبانی مهندسین مشاور موننکو ایران برگزار گردید که طی این جلسه اساسنامه انجمن مورد تصویب قرار گرفت و اعضای محترم هیأت مدیره انجمن نیز انتخاب گردیدند. شایان ذکر است که سایر مراحل ثبت نیز در دست انجام است.